Program

Předběžný program mezinárodní konference:

19. 5. 2008
Prezence účastníků:  12.30 – 13.00 hod.
 1. Úvodní vystoupení – zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké školy ekonomické v Praze a firem KAST, spol. s r.o. a RETON systém s.r.o.
 2. Makroúroveň plnění reportingových povinností pro průřezové směrnice EU – Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Slovenská agentura životního prostředí, Bánská Bystrice)
 3. Vykazování informací o segmentech v podmínkách českých firem – Ing. Bohuslava Knapová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 4. Statistika vodního hospodářství – Ing. Miloslava Veselá (Český statistický úřad)
 5. Modelovaní HDP pomocí produkční funkce KLEM – Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc, Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Mgr. Jiří Iša (Univerzita Karlova)
 6. Vývoj zahraničního obchodu s environmentálním zbožím v České republice - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), JUDr. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha)
 7. Aktivní politika zaměstnanosti ve vztahu k eko-průmyslu – JUDr. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha), Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)
 8. Efektivnost ekonomických nástrojů politiky životního prostředí - Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Ing. Barbora Kaplanová (Masarykova univerzita v Brně)
 9. Aplikace metodiky 3E při evaluaci nástrojů v ochraně životního prostředí – Ing. Jan Pavel, Ph.D, (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 10. Možnosti využití makroekonomického modelování pro odhady dopadu EDR - Ing. Leoš Vítek, Ph.D., (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 11. Modelování v ekonometrii pro environmentální management - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 12. Standardy reportingu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem v průmyslové praxi – Ing. Erik Geuss (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 13. Problematika materiálových toků na národní a mezinárodní úrovni – Ing. Světlana Svitáková (Ministerstvo životního prostředí)
 14. Návrh nové normy pro nákladové účetnictví materiálních toků – Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí), RNDr. Zdeněk Suchánek (DHV spol. s r.o.)
 15. Jak měřit peněžní toky v lokální ekonomice? Představení lokálního multiplikátoru – Ing. Stanislav Kutáček (Trast pro ekonomiku a společnost, Brno)
 16. Metodické aspekty vyhodnocování efektivnosti implementace environmentálních politik – Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 17. Analýza kvality života z pohledu sociálních a kulturních zdrojů v krajích ČR - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 18. Disparity mezi regiony České republiky z pohledu přírodních zdrojů - Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Ing. V. Kupčák, Ing. J. Pospíšil (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 19. Indikátory udržitelného rozvoje na regionální úrovni a možnosti modelování – Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. (Univerzita Pardubice)
 20. Webové portály indikátorů v ČR a ve světě. Srovnání jejich přístupnosti a kvality – Mgr. Tomáš Hanáček, Mgr. Karel Kisza, Mgr. Matěj Štefaník, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
 21. Analýza odvětvových indikátorů EMS dle NACE – Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Karel Kisza, Mgr. Matěj Štefaník (Masarykova univerzita v Brně)
 22. Kvalita dat u podnikového environmentálního reportingu v jihomoravském kraji – Mgr. Michal Hejč, Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)
 23. Externalizace vs. internalizace nákladů – „skrytá“ forma vlivu globalizace na ekonomické a politické ovládnutí světa (Planety Zem) –Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě), prof. Thomas M. Cook, PT. Ph.D. (University of Iowa, USA)

18. 00 hod  - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

20. 5. 2008
9.30 hod. - Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy)
19.00 hod. – Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách www.radektomasek.cz) a s občerstvením (v prostorách restaurace Nika)

21. 5. 2008

Prezence účastníků: 8.30 – 9.00 hod.
 1. Operační program Životní prostředí – Ing. Jan Kříž (Ministerstvo životního prostředí)
 2. Podpora ochrany životního prostředí v ČR a národní programy SFŽP– Ing. Adam Helebrant, Ing. Radka Pokorná (Ministerstvo životního prostředí)
 3. Ekologické nebo jen energetické daně v ČR - Ing. Karel Korba, Ing. Alena Koderová (Ministerstvo financí)
 4. Ekologická daňová reforma v ČR a její realizace – Ing. Jarmila Zimmermannová, Ing. Monika Nejedlá (Ministerstvo životního prostředí),
 5. Obchodování s povolenkami na vypouštění emisí skleníkových plynů po roce 2012 – Ing. Ondřej Boreš (Ministerstvo životního prostředí)
 6. Chybí Vám povolenky pro plánované investice? Možnosti kompenzace povolenek aneb Brusel nejen „škodí“, ale i pomáhá! - Bc. Jaroslav Suchý (TECHNOEXPORT, a.s.)
 7. Ekonomický pohled na obnovitelné zdroje energie a jejich podpora – Ing. Vladimír Vlk (Ministerstvo životního prostředí)
 8. Problematika poplatků a nákladů spojená s plněním požadavků nařízení „REACH“ – Ing. Karel Bláha, CSc. (Ministerstvo životního prostředí)
 9. CENIA – česká informační agentura životního prostředí – Mgr. Helena Kollarová (CENIA Praha)
 10. Indikátory biodiversity v zemědělství a lesnictví a evropská environmentální politika v České republice – Jiří Morawetz (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 11. Dobrovolné nástroje environmentální politiky z hlediska udržitelného rozvoje – Ing. Květoslava Remtová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 12. Rozvoj národního programu čistší produkce v ČR – Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí), Mgr. Klára Najmanová (CENIA Praha)
 13. Uplatnění dobrovolných dohod v environmentální politice – Mgr. Daniel Hájek (Ministerstvo životního prostředí)
 14. Zelené veřejné zakázky v Slovenské republice – Ing. Soňa Záhoranová (Ministerstvo životního prostředí SR)
 15. Product Stewardship – Ing. Ladislav Špaček, CSc. (Svaz chemického průmyslu ČR), Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 16. Průzkum environmentálních služeb v ČR – Ing. Jiří Študent (České ekologické manažerské centrum Praha)
 17. Zkušenosti firem KAST, spol. s r.o. a RETON system s.r.o. se zaváděním a fungováním systémů řízení a s implementací environmentálního práva EU do praxe českých podniků
 18. Ekonomie – ekologie – průmysl – Elena Pop, Vasile Hotea, Aurica Pop, Irina Smical (North University of Baia Mare, Romania), Romulus Pop (S.C CUPROM SA Bucharest, Branch of Maia Mare, Romania)
 19. Ekonomická účinnost užití barsanských zeolitických tufů při galvanizačním čištění odpadních vod – Ana–Irina Smical, Vasile Hotea, Elena Pop (North University of Baia Mare, Romania)
 20. Účinnost barsanských zeolitických tufů při odstraňování NH4+ z městských odpadních vod Baia Mare - Ana–Irina Smical, Vasile Hotea, Elena Pop (North University of Baia Mare, Romania)
 21. Zelená logistika a její postavení v podniku – Mgr. Zuzana Marečková (Ekonomická univerzita Bratislava)
 22. Ekonomické vyhodnocení investičních projektů využití solární energie ve vybraných podnicích – Ing. Ivana Ďuricová, Ing. Martina Lorencová, Ing. Stanislav Hostin (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)
 23. Aplikace metod oceňování přepravy v praxi – Prof. Hab. Dr. Jonas Mackevicius, (University of Vilnius), Martynas Novikovas (PricewaterhouseCoopers UAB, Vilnius)
 24. Hodnocení úrovně odpadového hospodářství v dopravní organizaci – Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Institut dopravy)
 25. Komunikační efektivita environmentálního reportingu – Wojciech A. Nowak (Accounting Department, Universty of Lodz, Poland)
 26. Aktuální situace v oblasti reportingu udržitelného rozvoje – výsledky celosvětové studie KPMG - Ing. Peter Ľupták (KPMG Česká republika)
 27. Nefinanční reporting jako podmínka udržitelného rozvoje na firemní úrovni - Mgr. Stanislav Kužel (Czech Coal, a.s.)
 28. Vývoj hodnot indikátorů udržitelného rozvoje Skupiny Czech Coal – Ing. Hana Lorencová, Ph.D., (Mostecká uhelná a.s.)
 29. Současný stav environmentálního reportingu na Slovensku – Ing. Jana Chovancová, RNDr. Miroslav Rusko (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
 30. Hodnocení environmentální komunikace a reportingu ve vztahu k udržitelnému rozvoji v podnicích chemického průmyslu – Ing. Jan Vávra (Univerzita Pardubice)
 31. Informace o konferenci EMAN-Global 2007- Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)
 32. Účetnictví skleníkových plynů v Austrálii – Dr. Roger L. Burrit (Australian National University)
 33. Účetnictví udržitelného rozvoje podniku – základní východiska pro tvorbu metodického pokynu MŽP ČR – Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 34. Praktické zkušenosti z uplatňování EMA na Slovensku – Ing. Viera Fecková, Ph.D. (SCPC, s.r.o. Bratislava)
 35. Aplikace environmentálního manažerského účetnictví v malých a středních podnicích – Ing. Lucia Liberková, Ing. Beta Hricová, RNDr. Miroslav Rusko (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
 36. Vybrané sociální aspekty udržitelného rozvoje v podnicích chemického průmyslu – Ing. Marie Bednaříková, CSc. (Univerzita Pardubice)

Závěrečná diskuse a shrnutí