Program

Předběžný program mezinárodní konference

Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

22. 5. 2006
Prezence účastníků: 12.30 – 13.00 hod.

 1.    Úvodní vystoupení – zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovo univerzity v Brně, Univerzity Pardubice a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
 2. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR – Ing. Katarina Markošová (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí)
 3. Hodnocení udržitelnosti založené na finančních datech jako nástroj pro reformu v oblasti zemědělských dotací – Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 4. Metody a nástroje pro integrované hodnocení udržitelnosti / Dekompoziční analýza materiálových toků - Ing. Katarina Markošová, Ing. Jan Kovanda (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )
 5. Účty energetických toků v České republice – Mgr. Miroslav Havránek (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí)
 6. Vybrané aspekty efektivnosti veřejných výdajů v oblasti energetiky ve vazbě na reporting udržitelného rozvoje – Ing. Erik Geuss (Ministerstvo životního prostředí), Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (ČVÚT – FEL Praha)
 7. Přestávka na kávu
 8. Účet výdajů na ochranu životního prostředí – možnosti a realita - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem),
 9. Vývoj statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR – Ing. Eva Krumpová (Český statistický úřad)
 10. Systém statistického zjišťování environmentálních daní a poplatků v ČR – Ing. Jaroslav Klusák (PORSSENA Praha)
 11. Eko–průmysl v ČR - Ing. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha), Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)
 12. Systém environmentálního účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni – Panagiotis Vlachos (Řecký statistický úřad)
 13. Ekonometrické modelováním pro podporu rozhodování v enviromentálním managementu – RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

Předpokládané zakončení 1. dne semináře je v 18.00 hod.

23. 5. 2006

Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a výstavy VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy).

24. 5. 2006
Prezence účastníků: 8.30 – 9.00 hod.

 1. Udržitelná spotřeba a výroba – RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí)
 2. Hodnocení environmentálních rizik – Ing. Karel Bláha, CSc. (Ministerstvo životního prostředí)
 3. Odpovědnost za škody na životním prostředí – JUDr. Ondřej Vícha (Ministerstvo životního prostředí)
 4. Poplatkové nástroje a problém jejich správy– Ing. Jan Pavel (MF Praha)
 5. Obchodování s emisemi skleníkových plynů – Ing. Pavel Zámyslický (Ministerstvo životního prostředí)
 6. Ceny elektrické energie v České republice – Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí)
 7. Přestávka na kávu
 8. Metody mimotržního oceňování a jejich využití pro hodnocení environmentálních veřejných projektů - Ing. Mgr. Jana Soukopová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 9. Podpory v ochraně životního prostředí – Ing. Lenka Urbanidesová (Ministerstvo životního prostředí)
 10. Zkušenosti firem se zaváděním a fungováním systémů řízení a s implementací environmentálního práva EU do praxe českých podniků – zástupci firem: Paramo, a.s. Pardubice, ZENTIVA a.s.
 11. Oběd (cca 13.00 – 14.00 hod)
 12. Zavádění integrovaného systému řízení ve Slovenské agentuře životního prostředí – Ing. Emília Boďová (Slovenská agentura životního prostředí)
 13. Přínosy systémů environmentálního managementu k udržitelnému rozvoji – Ing. Jan Klášterka (CENIA Praha)
 14. Implementace systémů environmentálního managementu a využívání iniciativy Responsible Care v podnicích chemického průmyslu ČR – Ing. Ladislav Špaček, CSc. (Svaz chemického průmyslu ČR), Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 15. Environmentální politika společnosti KASKO s. r. o.– Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 16. Revize ISO 14001 a EMAS – Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí)
 17. Příspěvek k hodnocení eko-efektivnosti – Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Marcela Kožená, Ph.D., Ing. Simona Munzarová, Ph.D., Ing. Robert Baťa (Univerzita Pardubice)
 18. Přestávka na kávu
 19. Využívání environmentálního účetnictví v českých podnicích – Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 20. Účetnictví udržitelného rozvoje na úrovni podniku – Dr. Roger L. Burrit (Australian National University)
 21. Nové směry a trendy v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje – Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)
 22. Problematika stanovení nákladovosti ekologických produktů v zemědělství - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
 23. Dobrovolné zprávy podniků a organizací o vztahu k životnímu prostředí, o zdraví a bezpečnosti a o udržitelném rozvoji – Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. (České ekologické manažerské centrum Praha)
 24. Reporting na regionální a centrální úrovni – Armen Keshishyan (Arménský regionální rozvojový program, Jerevan, Arménie)
 25. Nové trendy v environmentálním reportingu v EU – Prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně),
 26. ENVIWEB – odborný portál pro životní prostředí – Mgr. Miroslav Kubásek (Masarykova univerzita v Brně)

Závěrečná diskuse a shrnutí

Předpokládaný závěr semináře v 19.00 hod.